Bliv medlem

 

Klik på linket herunder og udfyld skemaet
 
Bliv medlem

Besøg vores facebook side


Love for Hjørring Judo Klub
Navn og hjemsted
1.a:                Hjørring Judoklub er en afdeling af Hjørring Judo & Jiu-Jitsu-klub.
1.b:                Afdelingens navn er Hjørring Judoklub. Det skrives forkortet HJK.
1.c:                Klubbens hjemsted er Hjørring.
Tilslutninger
2.a:                Klubben er medlem af Dansk Judo Union.
Formål
3.a:                Klubbens formål er at give medlemmerne lejlighed til at dyrke judo for derigennem at opnå glæde ved sportslig udfoldelse.
Medlemmer
4.a:                Medlemsoptagelse er ubegrænset.
4.b:                Medlemmerne er forpligtet af og skal selv gøre sig bekendt med klubben love.
4.c:                Medlemmer under 16 år kan på generalforsamlingen og ved valg til bestyrelse overdrage rettigheder og forpligtelser til en forælder.
Kontingent
5.a:                Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen.
5.b:                Licensafgift til DJU’s judosektion er indeholdt i kontingentet til klubben.
5.c:                Klubben kasserer hjemskaffer judolicens til nye medlemmer og betaler licensafgift for alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance.
5.d:                Kontingentet betales halvårsvis forud i begyndelsen af januar og august.
5.e:                Bestyrelsen kan fastsætte lavere kontingentsatser for medlemmer, der indmeldes midt i eller i slutningen af et halvår, samt i andre velbegrundede tilfælde.
5.f:                 Medlemmer, der et års 1. februar skylder kontingent for det foregående år, betragtes som værende udmeldt.
5.g:                Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren.
Generalforsamlingen
6.a:                Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
6.b:                Stemmeret på såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger har alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, og som har været medlem af klubben i mindst én måned.
6.c:                I den udstrækning lokaleforholdene tillader det, er generalforsamlingen åben for enhver, der ønsker at overvære den. I specifikke tilfælde kan dirigenten med forsamlingens samtykke meddele taleret til enhver, der ønsker ordet.
6.d:                Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned og indkaldes med mindst 21 dages varsel.
6.e:                Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. De indkomne forslag skal offentliggøres for medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen.
6.f:                 Dagorden for den ordinære genralforsamling er:
                      1 Kontrol af stemmeberettigede
                      2 Valg af dirigent
                      3 Forelæggelse og behandling af årsberetning
                      4 Forelæggelse og behandling af regnskabet
                      5 Forelæggelse af budget
                      6 Fastlæggelse af kontingentsatser
                      7 Behandling af indkomne forslag
                      8 Valg af medlemmer til bestyrelsen
                      9 Valg af fem repræsentanter til hovedforeningens repræsentantskab
                      10 Eventult
6.g:                Hvor andet ikke er bestemt i det følgende, er almindelig stemmeflerhed gældende ved afstemninger på generalforsamlingen.
6.h:                Er der stemmelighed ved personvalg, afgøres valget ved en nu afstemning mellem de, personer, der ved første afstemning fik flest og lige mange stemmer. Giver dette ingen afgørelse, afgøres valget ved lodtrækning.
Ekstraordinær generalforsamling
7.a                 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller mindst 25 procent af de aktive medlemmer begærer det. Bestyrelsen fastsætter datoen , som højst må være 30 dage efter begæringens fremkomst.
7.b:                Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal bekendtgøres for medlemmerne senest 10 dage før mødets afholdelse.
7.c:                På en ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles det eller de emner , der har givet anledning til mødets afholdelse.
Lovændringer
8.a:                For at ændre klubbens love skal mindst to trediedele af de tilstædeværende medlemmer stemmer for ændringen.
8.b:                For at ændre §§ 1, 2, 3 & 8 samt de i § 9.b i foreningen HJJK’s lov nævnte paragraffer skal mindst tre fjerdele af de tilstedeværende medlemmer stemme for ændringen.
Bestyrelsen
9.a:                Bestyrelsen består af seks medlemmer: Formanden, Kassereren, Sekretæren og tre medlemmer.
9.b:                Formanden og kassereren skal begge være personlig myndige.
9.c:                Formanden leder og koordinerer arbejdet i bestyrelsen og er ordstyrer ved dennes møder.
9.d:                Sekretæren fungerer som næstformand og træder i formandens sted ved midlertidigt forfald. Ved blivende forfald træder sekretæren i formandens sted indtil førstkommende ordinære generalforsamling.
9.e:                I tilfælde af forfald udnævner bestyrelsen en suppleant, der sidder til først kommende ordinære generalforsamling.
9.f:                 Formanden og to medlemmer vælges af generalforsamlingen på lige årstal. Kassereren, sekretæren og et medlem vælges på ulige årstal.
9.g:                Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af lige stemmetal gør formandens stemme udslaget.
9.h:                Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede, og mødet er lovligt indvarslet, eller når som helst alle medlemmer er tilstede og er enige om en given beslutning.
9.i:                 Bestyrelsen skal afholde møde mindst én gang om måneden undtagen i juli, og der skal afholdes møde, såfremt blot ét medlem kræver det.
                      Klubbens faste trænere har ret til at overvære møderne. De har taleret i sager, der vedrører dem, men de har ingen stemmeret.
                      Der skal afholdes møde senest én uge efter, at begæring derom er fremsat. Indkaldelse skal ske med mindst 3 dages varsel og påhviler formanden. Dersom man ikke er enige om andet, skal møderne afholdes i klubbens lokaler.
9.j:                 Bestyrelsen leder og repræsenterer klubben udadtil i egneanliggender, iværksætter generalforsamlingens beslutninger, forvalter klubbens kasse og arkiv og sørger for, at medlemmerne holdes underrettet om alle forhold vedrørende klubben virke. Bestyrelsen udarbejder hvert år i december måned et budget for det følgende år. Bestyrelsen ansætter trænere og udpeger holdledere og andre hjælpere. Bestyrelsen kan nedsætte midlertidige udvalg til løsning af særlige opgaver.
9.k:                Bestyrelsen kan nedsætte et ungdomsudvalg til at lede aktiviteter for klubben børn i samarbejde med bestyrelse og trænere.
9.l:                 Bestyrelsen, der i forening tegner HJK, kan forpligte klubben økonomisk for de kontante midler, klubben råder over.
Revisorer
10.a:              Klubbens revisorer er de samme personer, som vælges af foreningens repræsentantskab.
Administrative bestemmelser
11.a:              Klubbens adresse er klubadressen og/eller formandens adresse.
11.b:              Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.
11.c:              Over anvendelse af klubbens midler skal føres et bogholderi, der skal afsluttes med et årsregnskab.
11.d:              De i foreningens love fastsatte administrative bestemmelser, som vedrører HJK, skal efterleves.
11.e:              Medlemmer, der udfører et ekstraordinært stort stykke arbejde for klubben, kaan indrømmes nedsat kontingentsats efter bestyrelsens vedtagelse i hvert tilfælde.
11.f:               Bestyrelsen skal føre forhandlingsprotokol, og referater skal godkendes på efterfølgende møder.
11.g:              Bestyrelsen er berettiget til at fastsætte supplerende administrative bestemmelser, der dog skal være bragt til medlemmernes kundskab, før de kan gøres gældende.
11.h:              Opslag på opslagstavlen i klubben lokaler skal anses for værende tilstrækkelig skriftlig kommunikation fra bestyrelsen til den samlede medlemsskare.
Udelukkelse
12.a:              Bestyrelsen kan udelukke et medlem, der overtræder nærværende lov eller udviser en optræden, der skader klubben omdømme.
                      Udelukkelsen kan indankes for den førstkommende ordinær generalforsamling. Anke her ikke opsættende virkning.
12.b:              Misbrug af den gennem træningen erhvervende viden og kunne vil medføre omgående eksklusion.
12.c:              Et tidligere ekskluderet medlem kan kun genoptages, hvis generalforsamlingen vedtager det.
Æresmedlemmer
13.a:              Som æresmedlem kan bestyrelsen udnævne et medlem, der på en eller anden måde har gjort sig fortjent til klubbens særlige anerkendelse. Udnævnelsen er først gældende, når den er vedtaget på en ordinær generalforsamling. Æresmedlemmer har gratis adgang til alle arrangementer i klubben.
Klubbens opløsning
14.a:              Klubben kan opløses efter vedtagelse på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede og hvor mindst tre fjerdele af disse stemmer for opløsningen.
14.b:              I tilfælde af opløsning afgøres spørgsmålet om klubbens eventuelle midler af den afsluttende generalforsamling under hensyntagen til folkeoplysningslovens bestemmelser.
 
Nærværende lov er vedtaget på generalforsamling d. 23. februar 1984
med seneste ændringer d. 23 januar 2002.
Hjørring Judoklub, Buen 4, 9800 Hjørring
 

Hjørring Judoklub


er sponsoreret af


SAFE VENT

Hjørring Judoklub

er sponsoreret af


Hæstrup VVS A/S

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Hjørring Judoklub | Buen 4 | 9800 Hjørring | hj.judo@outlook.dk | CVR: 40136770